Boligskolen

Veien til et liv uten rus er lang, men folkene på SAFIR gjør sitt beste for å hjelpe dem som er underveis.

 Boligskolen tilbyr dem som ønsker å komme videre etter et liv preget av rusmisbruk, kurs i boligsosiale temaer. Det kan være om økonomistyring, råd om startlån og bostøtte. Vi har også enkelte kurs som handler om eksistensielle utfordringer, f.eks. «Hvem er jeg uten rusen?», hvordan leve med fortiden? Vi får besøk fra forskjellige bidragsytere, blant annet voksenopplæringen. De kommer og presenterer de ulike tilbudene de har.  Vi drar også på noen utebesøk med Boligskolen, vi har vært hos Gatejuristen, Helse, sosial og eldre ombudet, attføringsbedrifter, ol. Noe av grunnen til at vi gjør det er for å vise hvor stedene ligger samtidig som vi får en omvisning og presentasjon av tilbudet de har.  Ønsker er da at det6 skal bli lettere for den enkelte senere og selv ta kontakt med disse stedene.

Vi har Boligskoletilbudet på SAFIR fordi vi ser at det er en viktig læringsarena for mange av deltakere her hos oss, i tillegg har vi samarbeid med flere institusjoner som bruker kursene hos oss. Vi drar også på besøk til en del av disse institusjonene og behandlingsstedene for å informere dem om hva vi holder på med og de får noen ansikter og forholde seg til J Målet er å gjøre terskelen lav!

Det er påmeldingslister til hvert kurs med 12 plasser pr gang, ved enkelte kurs har vi plass til flere. Grunnen til at vi begrenser antallet er at det skaper trygghet og ikke være alt for mange på disse kursen. De fleste blir sett og hørt, og av den grunn får de mer ut av det.

Boligskolen har en arbeidsgruppe som møtes minimum en gang i uken for å planlegge kursene. Der kommer vi fram til temaer for kursene og fordeler praktiske arbeidsoppgaver som skal gjøres i forbindelse med gjennomføringen av kursen. Vi planlegger for et halvt år av gangen og evaluerer hvert kurs i etterkant.  Gruppen består av personer med og uten ruserfaring, noe som er med på å styrke erfaringskompetansen hos gruppen. Det er en viktig ressurs til Boligskolen, der utveksling av erfaring innenfor de forskjellige temaene en god ting underveis i kursene.

 En annen aktivitet som ligger under Boligskolen, er Mat i Lag. Det er første lørdag i måneden og foregår på den måten at det lages mat i felleskap, plass til 9 stk og påmeldingsliste her og.  Det er også en populær aktivitet som skaper felleskap og hygge.  Målgruppen er den samme, men tilbys stort sett til SAFIR sine deltakere.

Har du lyst til å delta som frivillig? Ta kontakt med oss.